top of page

Praise and Worship Team

Public·32 members
Joseph Thompson
Joseph Thompson

5 sinif edebiyyat forumu: Ədəbiyyatla bağlı suallarınızı soruşun və digər tələbələrlə müzakirə edin


5 sinif edebiyyat
Əziz oxucular, bu məqalədə sizlər 5-ci sinif üçün Ədəbiyyat dersliyini tanıtmaq istəyirik. Bu dersliyin nə olduğunu, neler öyrənib, necə uğurlu olacağınızı öyrənib, Ədəbiyyatın sizi necə inkişaf etdirib, zenginləşdirib vaxtınızı doldura bilcini göstereceyik. Hazırsınızsa, başlayaq!


Ədəbiyyat nedi̇r ve ni̇ye vaci̇bdi̇r?
Ədëbiyyat, insanların dil vasitësi ilë dünyaya baxışlarını, duyğularını, düşüncelerini, hayallarını ifadë etmelerinin bir yoludur. Ədëbiyyat insanların yaşadığı zamanın, mühitin, mädëniyyetin, tarixin bir aksidir. Ədëbiyyat insanları tanımaga, anlamağa, sevmeye kömëk edir. Ədëbiyyat insanları bilgilendirir, tǝhsil edir, tǝrbiye edir, eğlendirir.
5 sinif edebiyyat


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2F5VHpYSZeIL&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw164LPiOEiWyI9lMfJoRfQvƏdëbiyyatın mǝqsǝdi̇ ve funksi̇yaları
Ədëbiyyatın mǝqsǝdi̇ insanların ruhunu zenginlǝşdirib, onlara yeni bili̇klǝr vermekdir. Ədëbiyyatın funksi̇yaları isǝ bunlardır:


 • Estetik funksiya: Ədëbiyyat insanların gözël vǝ xoşa baxışlarını inkişaf etdirir. Dilin zenginliyi̇ni, ifadënin inceliyi̇ni göstǝrir. • Filozofik funksiya: Ədëbiyyat insanların dünyagörüşünü şekillendirir. Hayata, insana, topluma dair fikirlǝr verir. • Axlaqi funksiya: Ədëbiyyat insanların ahlaki deyǝrlǝrini yükseltir. İyi̇ vǝ pisin, doğru vǝ yanlışın, adalet vǝ zülmün fǝrqlǝrini öyrǝdir. • Psixoloji funksiya: Ədëbiyyat insanların duyğularını, xarakterlǝrini, mizacını tǝsir altına alır. İnsanlara sevinç, keder, hüzün, heyecan, qorxu kimi hisslǝr yaşadır. • Sosial funksiya: Ədëbiyyat insanların toplumla münasibetlǝrini düzəltir. İnsanlara milli̇, dini̇, siyasi̇, i̇ctimai̇ məsələlər barədə bilik verir.Ədëbiyyatın növləri̇ və janrları
Ədëbiyyatın iki əsas növü var: Xalq Ədëbiyyatı vǝ Yazılı Ədëbiyyat. Xalq Ədëbiyyatı anonimdir, yəni müəllifi bəlli olmayan Ədëbiyyat növüdür. Yazılı Ədëbiyyat isǝ müəllifi məlum olan Ədëbiyyat növüdür.


Ədëbiyyatın janrları isǝ bunlardır:


 • Şeir: Sözlǝrin səslərinin uyğunluğu ilə yaradılan Ədëbiyyat janrıdır. Şeirlǝrdə qafiya, vezin, bənd, misra kimi tərz qaydaları mövcuddur. • Nesir: Sözlǝrin mənasının ön planda olduğu Ədëbiyyat janrıdır. Nesirlǝrdə cümlǝlǝrin quruluşu vǝ anlamı əhəmiyyətli̇dir. • Dram: Sahnada canlandırılan vǝ ya oxunan Ədëbiyyat janrıdır. Dramlarda personajlar, dialoqlar, monoloqlar, səhnə təsviri kimi unsurlar istifadə olunur.5-ci sinif üçün Ədëbiyyat dersliyi
5-ci sinif üçün Ədëbiyyat dersliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu dersliyin müəllifi F. M. Hacıyevdir. Bu dersliyin məqsǝdi̇ isǝ 5-ci sinif şagirdlǝrinin Ədëbiyyata maraq duymalarını artırmaq, onlara xalq vǝ yazılı Ədëbiyyatın nümunǝlǝrini tanıtmaq, onların oxumaq, tahlil etmǝk vǝ yazmaq bacarıqlarını inkişaf etdirmekdir.


Dersliyin tɘrkibi̇ vɘ strukturu
Dersliyin tɘrkibi̇ üç hissɘyɘ bölünür: Giriş, Asıl Mɘtn vɘ Son Söz. Giriş hissɘsindɘ dersliyin mɘqsɘdi̇, mövzuları vɘ işlɘnmɘ qaydası haqqında mäl umat edilir. Asıl Mɘtn hissɘsindɘ isǝ Ədëbiyyatın mövzuları vǝ mühüm nöqtǝlǝri işlǝnir. Son Söz hissɘsindɘ isǝ dersliyin xülasəsi vǝ əlavə məlumatlar verilir.


Dersliyin strukturu isǝ belədir: Hər bir mövzu üçün bir dərs nəzərdə tutulur. Hər bir dərs isǝ üç hissɘyɘ bölünür: Dərsin məqsǝdi̇, Dərsin mətni vǝ Dərsdən sonra. Dərsin məqsǝdi̇ hissɘsindɘ dərsdə nələri öyrənib, bacarıb vǝ bilik əldə etmǝk lazım olduğu göstǝrilir. Dərsin mətni hissɘsindɘ isǝ Ədëbiyyatın nümunǝlǝri oxunur, tahlil olunur, suallara cavab verilir. Dərsdən sonra hissɘsindɘ isǝ dərsi yaxşılaşdırmaq üçün təkrar, test, mötali̇yɘ, yaradıcılıq vǝ yazma tapşırıqları verilir.


Dersliyin mövzuları vɘ mühüm nöqtǝlǝri
Dersliyin mövzuları üç böyük qrupa ayrılır: Azərbaycan xalq Ədëbiyyatı, Azərbaycan yazıçıları vǝ şairlǝri, Dünya Ədëbiyyatından nümunǝlǝr. Bu mövzuların hər birindɘ isǝ müxtelif janrlar, nüanslar, xüsusiyyetlǝr vǝ mühüm nöqtǝlǝr mövcuddur. Biz sizlɘ bu mövzuların hər birini qısaca tanıdaq:


5 sinif edebiyyat derslik pdf


5 sinif edebiyyat testleri


5 sinif edebiyyat kitabi yukle


5 sinif edebiyyat muellim kitabi


5 sinif edebiyyat ders plani


5 sinif edebiyyat ders videolari


5 sinif edebiyyat ders notlari


5 sinif edebiyyat derslik cavablari


5 sinif edebiyyat derslik online oxu


5 sinif edebiyyat derslik epub yukle


5 sinif edebiyyat derslik oflayn oxu


5 sinif edebiyyat derslik portal


5 sinif edebiyyat derslik e-derslik


5 sinif edebiyyat derslik elektron derslik


5 sinif edebiyyat derslik informasiyalaşdırılması


5 sinif edebiyyat metinleri


5 sinif edebiyyat metinleri analizi


5 sinif edebiyyat metinleri testleri


5 sinif edebiyyat metinleri yukle


5 sinif edebiyyat metinleri muellim kitabi


5 sinif edebiyyat metinleri videolari


5 sinif edebiyyat metinleri notlari


5 sinif edebiyyat metinleri cavablari


5 sinif edebiyyat metinleri online oxu


5 sinif edebiyyat metinleri epub yukle


5 sinif edebiyyat metinleri oflayn oxu


5 sinif edebiyyat metinleri portal


5 sinif edebiyyat metinleri e-derslik


5 sinif edebiyyat metinleri elektron derslik


5 sinif edebiyyat metinleri informasiyalaşdırılması


5 sinif edebiyyat muellimler ucun materiallar


5 sinif edebiyyat muellimler ucun testler


5 sinif edebiyyat muellimler ucun videolar


5 sinif edebiyyat muellimler ucun notlar


5 sinif edebiyyat muellimler ucun cavablar


5 sinif edebiyyat muellimler ucun online oxumaq


5 sinif edebiyyat muellimler ucun epub yuklemeq


5 sinif edebiyyat muellimler ucun oflayn oxumaq


5 sinif edebiyyat muellimler ucun portalda qeydiyatdan kecmek


5 sinif edebiyyat muellimler ucun e-derslikden istifade etmek


5 sinif edebiyyat muellimler ucun elektron derslikden istifade etmek


5 sinif edebiyyat muellimler ucun informasiyalaşdırılma prosesine qoşulmaq


Azərbaycan xalq Ədëbiyyatı
Azərbaycan xalq Ədëbiyyatı Azərbaycan xalqının dilindɘ, ruhundɘ, tarixindɘ, mädëniyyetindɘ yaranmış Ədëbiyyat növüdür. Bu Ədëbiyyatda xalqın sevinci, kederi, arzusu, isteyi, mübarizi, qahramanlığı ifadë olunur. Azərbaycan xalq Ədëbiyyatının janrları isǝ bunlardır:


 • Dastan: Xalqın tarixi hadiselerini veyaxud hayali qahramanlarını anlatan uzun hikaye janrıdır. Nümuneler: Kitabi-Dede Gorgud, Koroglu, Asli vǝ Karam. • Beyt: Xalqın duyğularını veyaxud düşüncelerini iki misralı şeir formunda ifadë eden lirik janrıdır. Nümuneler: Köroğlu beytlari, Aşıq beytlari. • Nağıl: Xalqın hayali dünyasını yansıtan fantastik hikaye janrıdır. Nümuneler: Tuti-Fruti nağılları, Ceyran nağılları. • Latifa: Xalqın eğlenceli veyaxud tanzimli hekayelerini anlatan komediya janrıdır. Nümuneler: Molla Nasreddin latifaları, Cahan latifaları.</ Azərbaycan yazıçıları vǝ şairlǝri
Azərbaycan yazıçıları vǝ şairlǝri Azərbaycan xalqının dilində, ruhunda, tarixində, mädəniyyətində yaradılmış yazılı Ədəbiyyat növüdür. Bu Ədəbiyyatda xalqın həyatını, problemlerini, ideyalarını, ideallarını ifadə olunur. Azərbaycan yazıçıları vǝ şairlǝrinin janrları isǝ bunlardır:


 • Roman: Xalqın sosial, siyasi, iqtisadi, mənəvi vəziyyetini təsvir eden uzun hikaye janrıdır. Nümuneler: Əli vǝ Nino, Dada Qorqud, Qızıl Üzük. • Şeir: Xalqın lirik, epik, satirik veyaxud didaktik duyğularını veyaxud düşüncelerini şeir formunda ifadë eden janrıdır. Nümuneler: Samed Vurgunun şeirlari, Nizami Gencevinin xamsasi, Sabirin hiciyvlari. • Dram: Xalqın konfliktli veyaxud komik münasibetlerini sahnada canlandırmaq üçün yaradılan janrıdır. Nümuneler: O olmasın bu olsun, Vagif, İki dost. • Elmi-populyar: Xalqın elmi, tarihî, coğrafiya, fəlsəfə kimi mövzulara maraq duymasını artırmaq üçün yaradılan janrıdır. Nümuneler: Azərbaycan tarixi, Dünya dövlətləri, Fizika qanunları.Dünya Ədëbiyyatından nümunǝlǝr
Dünya Ədëbiyyatından nümunǝlǝr isǝ xalqımızın dilinə tərcümə olunmuş veyaxud ilhamlanmış Ədëbiyyat növüdür. Bu Ədëbiyyatda dünyanın müxtelif xalqlarının Ədëbiyyatlarından seçilmiş Əsɘrlɘr tanıtılır. Dünya Ədëbiyyatından nümunǝlǝrin janrları isǝ bunlardır:


 • Masal: Xalqın fantastik veyaxud mükafatlandırıcı hekayelerini anlatan janrıdır. Nümuneler: Sindbadın səfərlari, Aladdin vǝ sɘhrli̇ fɘnɘri̇, Külkedisi. • Roman: Xalqın realist, fantastik, psixoloji, detektiv kimi mövzularını işlɘyɘn uzun hikaye janrıdır. Nümuneler: Don Kişot, Harry Potter, Şerlok Holms. • Şeir: Xalqın romantik, klasik, modern kimi duyğularını veyaxud düşüncelerini şeir formunda ifadë eden janrıdır. Nümuneler: Şekspirin sonetlari, Puşkinin Onegini̇, Nazım Hikmetin rubailari. • Dram: Xalqın trajediya, komediya, melodram kimi münasibetlerini sahnada canlandırmaq üçün yaradılan janrıdır. Nümuneler: Hamlet, Pygmalion, Romeo vǝ Culyetta.Ədəbiyyat dərsində uğurlu olmaq üçün məsləhətlər
Ədəbiyyat dərsində uğurlu olmaq üçün sizlərə aşağıdakı məsləhətləri veririk:


Oxumaq, tahlil etmək və yazmaq bacarıqlarını inkişaf etdirmək
Oxumaq, tahlil etmək və yazmaq Ədəbiyyat dərsinin əsas bacarıqlarıdır. Bu bacarıqları inkişaf etdirmək üçün sizlər:


 • Dersliyin mətnlǝrini diqqǝtlǝ oxuyun, anlamaya çalışın, Əsɘrin mühüm nöqtǝlǝrini qeyd edin. • Dersliyin suallarına cavab verin, tahlil edin, fikrinizi bildirin, nümunǝlǝr gǝtirin. • Dersliyin tapşırıqlarını yerinǝ yetirin, yazmaq üzrǝ mɘtnlǝr yaradın, xüsusiyyetlǝrini nizamlayın.Düşünmək, fikirləşmək və yaradıcılıq göstərmek
Düşünmək, fikirləşměk vě yaradıcılıq göstěrměk Əděbiyyat děrsinin vacib keyfiyyětlěridir. Bu keyfiyyětlěri göstěrměk üçün sizlěr:


 • Əsɘrlɘrin mövzusunu, mǝnasını, ideyasını düşünün, öz fikrinizi qurun, başqaları ilë müzakirǝ edin.Əsɘrlɘrin mü


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • thefellowshipplace
 • Gavin Drew
  Gavin Drew
 • Kiran Sharma
  Kiran Sharma
 • Real Crackers
  Real Crackers
 • Activated Soft
  Activated Soft
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page
<